Duurzame energiecoöperatie Nissewind i.o.

 

 

 

Missie en Visie   Missie en Visie, 20160630     

1.   Doel

Het doel van Energie Coöperatie Nissewind is om op energiegebied een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven van Nisseward e.o. op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stnad houdt.

2. Realisatie

Bij de realisatie van het duurzaamheidsdoel ligt de nadruk op windenergie, zonneenergie en het isoleren van de woningen. 

De coöperatie van burgers en bedrijven in Nissewaard e.o. kiest primair voor windenergie als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. De opbrengst van de windturbines komt maximaal ten goede aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Nissewaard e.o.

Realisatie van het doel door het zelfstandig ontwikkelen en of exploiteren van windturbines in Nissewaard of het participeren (met risico en zeggenschap) in een ontwikkeling en of exploitatie van derden in Nissewaard e.o.  

Toelichting 

  • Wij realiseren ons dat we nu in een transitiefase zijn, zowel in de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen als ook in de technische ontwikkeling hiervan. In deze fase zijn keuzen noodzakelijke. Uitstellen hiervan is maatschappelijk onverantwoord.
  • Windturbines hebben invloed op de leefomgeving van de inwoners in Nissewaard e.o. De inwoners moeten daarom betrokken worden bij de ontwikkeling en realisatie. Daarnaast moeten de inwoners delen in de financiële opbrengst van de windturbines (lasten én lusten delen).
  • Door windenergiebelangenorganisaties en overheid zijn aanbevelingen opgesteld voor financiële compensatie voor omwonenden. Deze aanbevelingen zijn generiek. Bij lokaal maatwerk is een optimum bereikbaar. 
  • Energie Coöperatie Nissewind i.o. werkt samen met De Windvogel, een landelijke coöperatieve vereniging BA, ter bevordering van duurzame energie (3300 leden en 5 windturbines in eigendom). 

3.  Rol van burgelijke gemeente 

De gemeenteraad is sturend op ruimtelijke ordening, faciliterend en adviserend in het proce naar de inwoners en coöperatie, geleid door haar verantwoordelijkheid vanuit het duurzaamheidsbeleid (profilerend).

De gemeenteraad zorgt dat er planologisch een ruimtelijk samenhangende projecten worden gerealiseerd en wordt afgestemd met andere initiatieven (coördinerend). Windenergie wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

De gemeenteraad neemt in haar beleid op dat binnen een windproject in ieder geval één of meerdere windturbines eigendom van de coöperatie kunnen worden. De gemeenteraad adviseert de coöperatie t.a.v. toekenning van de opbrengsten. De gemeenteraad zal samen met de provincie Zuid-Holland besluitvormend zijn.

 

Missie en Visie, 30 juni 2016.